1.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ webhosting สำหรับหน่วยงาน
2.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ webhosting สำหรับอาจารย์
3.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ webhosting สำหรับนักศึกษา
4.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการอีเมล์หน่วยงาน
5.แบบฟอร์ม ขอใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับบุคคลภายนอก
6.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการ Domain Name System (DNS)
7.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการฐานข้อมูลกลาง Oracle
8.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจากส่วนกลาง(Storage)
9.แบบฟอร์ม ขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบบริหารจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง IAM และ IDM-Guest
10.แบบฟอร์ม ขอใช้บริการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย ณ ห้อง DataCenter 
11. แบบฟอร์ม ขอใช้บริการเครื่องแม่ข่ายเสมือน ( Virtual Server)