บริการเว็บโฮสติ้ง คือ การให้บริการรับฝากเว็บไซต์ ภายใต้โดเมนเนม ของ dusit.ac.th สำหรับหน่วยงาน บุคลากร และ นักศึกษา ภายใต้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนำส่งที่ กลุ่มงานระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร11 ชั้น2  โทร 022445240

โดยจะแบ่งการให้บริการเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่

2.บุคลากรของมหาวิทยาลัย      Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่

3.นักศึกษา การขอใช้บริการมีขั้นตอนดังนี้
3.1 อาจารย์ผู้สอน แจ้งความจำนงค์ ขอเป็นผู้บริหารจัดการนักศึกษา (Reseller)  Download แบบฟอร์มคลิกที่นี่ 

3.2 นักศึกษา มีหน้าที่ลงทะเบียนขอใช้พื้นที่ webhost แบบ online ผ่านเว็บไซด์ อาจารย์ผู้ได้รับสิทธิ์ Reseller

 

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน ผู้บริหารจัดการนักศึกษา (Reseller) Download คู่มือคลิกที่นี่
คู่มือการใช้งาน webhosting สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ (User)  Download คู่มือคลิกที่นี่

 

 Data Center SuanDusit


Dusithost