แจ้งย้ายการให้บริการข้อมูลด้านไอทีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

อาจารย์และนักศึกษา สามารถดูข้อมูลบริการด้านไอทีต่างๆได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ
http://arit.dusit.ac.th/2019/it.html