สถานที่ตั้ง : อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
โทรศัพท์ 0-2244-5233