1.การสร้างปฏิทินนัดหมาย  คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

2.การจองห้องประชุม / ห้อง LAB เพียงเข้าใช้งานอีเมล์ ของมหาวิทยาลัย   ก็จะได้บริการเสริม  Calendar  เป็นการใช้งานบนบริการของ Office 365  อำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุม / ห้อง LAB / นัดหมายการประชุม

การเข้าใช้ อีเมล์มหาวิทยาลัย ได้ที่ www.sdumail.dusit.ac.th หรือ www.outlook.com/dusit.ac.th  โดยมีรูปแบบการใช้งานอีเมล์ ดังนี้
username = name_sur@dusit.ac.th เช่น thunya_klu@dusit.ac.th
password=  ตัวเดียวกับการใช้งาน อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย

หากมีปัญหารหัสผ่านการใช้งาน สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้ที่นี่

ทั้งนี้ระบบจะส่งคำขอจองไปยังผู้ดูแลห้องนั้นๆ เมื่อได้รับอนุมัติ จะมีอีเมล์ตอบกับมาหาผู้ขอจอง
วิธีการใช้งานมีรายเอียดดังนี้
1.การขอจองห้องประชุม/ห้อง LAB คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
2.การขอดูสถานะห้องประชุม/ห้อง LAB คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
3.การอนุมัติให้ใช้ห้องประชุม/ห้อง LAB (สำหรับผู้ดูแลห้อง) คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่
4.ตรวจสอบ Time Zone (ต้องเป็นประเทศไทย) เพื่อป้องกันวันเวลาคลาดเคลื่อน คู่มือการใช้คลิกที่นี่